Основи на развивање на софтвер: back-end страна (Java, RDBMS, Web Services)

Опис на курсот

Програмскиот јазик е примарен интерфејс на програмерот со компјутерот. Покрај знаењето да програмираат во одреден јазик, програмерите треба да ги знаат и разбираат стиловите на програмирање промовирани од различни јазици. Познавањето на различни програмски парадигми го прави совладувањето на нови јазици многу полесно.

Совладувањето на прагматичните аспекти на програмските јазици исто така бара основно познавање на структури и бази на податоци.

Веб апликациите се модерни апликации, кои генерално се поделени на два дела, познати како back-end (задна) и front-end (предна) страни. Тие се двата клучни дела на софтверското инженерство кои играат клучна улога при развој на софтвер. Предната страна е она што го гледате и со кое комуницирате, а задната страна ја овозможува целокупната работа на апликацијата.

Главната цел на овој курс е студентите да ги научат основите на развојот на софтвер, но на back-end делот.  Целосната наставна програма е организирана во два дела.

Целите на првиот дел се студентите да се запознаат со објектно ориентирано и функционално програмирање со помош на Јava, релациони бази на податоци,  како и основи на веб програмирање со помош на Java Servlets. Концептите за HTML, HTTP, AJAX и основи на JavaScript и JSON ќе се изучуваат низ практични примери и игри поставени на апликацискиoт сервер TomCat.

Студентите ќе научат да пишуваат, компајлираат, креираат и дебагираат Јava програми во Eclipse IDE.

Главна цел на вториот дел од овој комплетен курс е да ги запознае студентите со Web сервиси, SOAP и REST, имплементирани со користење на библиотеките Spring и Hibernate.

Студентите ќе научат како да ги користат Spring и Hibernate при брз развој на софтвер. Што се однесува до Spring како ентерпрајс апликациска платформа, студентите ќе стекнат знаење за Java Annotations, Spring Boot, Dependency Injection.

Во овој дел од курсот студентите ќе работат на веб апликации организирани по групи. Со ваков пристап, тие ќе стекнат знаење како да верзионириаат код со Git и како да ги менаџираат проектите направени со Maven.

Затоа што SOAP WS се базирани на  XML форматот на податоци, а REST WS интензивно го користат JSON  форматот, една од целите на овој курс е студентите да се запознаат со овие формати на податоци, како и веб сервисите во целост.

 

view_list

Програма

1 дел

 • OOP and FP in Java: 12 meetings;
 • RDBMS: 6 meetings;
 • Java Servlets, HTML, AJAX (JavaScript, JSON): 6 meetings.
 OOP and FP in Java
 • Byte Code, Eclipse, Hello World;
 • OOP Basics (Class, Field, Method, Instance, Method Invocation, Encapsulation);
 • Primitives; Arrays; Wrapper Classes;
 • Program Flow Control;
 • Exception Handling, Streams (work with files);
 • Class Object (equals(), hashCode(), toString()); Comparable; keyword static;
 • Inheritance, Abstract Classes, Interfaces, Polymorphism;
 • Generics; Collection Framework (Set, List, Map);
 • FP Basics (Lambda Expressions, Stream API – filter, map, collect);
 • JDBC;
RDBMS (PostgreSQL)
 • Server; Client Apps; Connection; Table Definition;
 • DDL – CREATE, ALTER, DROP;
 • DML – INSERT INTO, UPDATE, DELETE;
 • DQL – SELECT;
 • WHERE predicate (LIKE %, IN, etc.);
 • Data aggregation (GROUP BY, HAVING);
 • Normalization;
 • Relation Integrity Check;
 • Transactions;
 • Indexes;
 • Table Joins;
Java Servlets, HTML, AJAX (JavaScript, JSON):
 • Dynamic Web Project Structure;
 • HTML (structure, basic tags, forms);
 • HTTP (methods, headers, statuses, query parameters);
 • Application Server TomCat;
 • Servlets (basic examples);
 • JavaScript (compare with Java, basic examples);
 • AJAX (basic example);
 • JSON (syntax, basic examples);

2 дел

 • Versioning and project management: 3 meetings;
 • Spring (Boot, Core): 6 meetings;
 • Web Services: SOAP, REST (XML): 9 meetings;
 • Hibernate (JPA): 6 meetings;
Versioning and project management
 • Git (init, clone, staging area, working directory, branching, tagging, use bitbucket.org, pull request);
 • Maven (POM, packaging, dependences, plugins);
Spring (Boot, Core)
 • initializr;
 • starter dependencies;
 • beans, annotations, auto wiring;
 • architecture layering;
 • aspect-oriented programming;
 • automatic JPA repositories with Spring Data;
Web Services
 • XML, XMLShema, XPath, XSLT;
 • Contract first approach;
 • SOAP WS, WSDL;
 • RESTful WS, JSON;
 • SpringBoot implementation examples;
 • tools: SoapUI, Postman, curl;
Hibernate (JPA)
 • configuration;
 • mapping (with annotations);
 • persistence live cycle;
 • QL, Criteria;

phone

Контакт

За повеќе информации контактирајте не на телефон (од 09:00 до 17:00) или емаил.

phone +389 47 221 914 (ext 110)

email educentar@interworks.com.mk

favorite

ИнтерВоркс Едукативен Центар

 

library_books

Потребни предзнаења
 • Не се потребни претходни предзнаења

access_time

Распоред на часови

Курсот ќе се одржува два пати неделно, еден час ќе трае 120 минути

group_work

Стекнати вештини
 • запознавање со OOP и FP во Java;
 • искуство во креирање и дебагирање софтвер во Eclipse IDE;
 • запознавање со основни и напредни структури на податоци (XML and JSON);
 • независно да дизајнираат релациони бази на податоци со средна комплексност;
 • да развиваат независно SQL наредби за проекти со средна комплексност;
 • запознавање со HTTP протоколот;
 • запознавање со веб, Java Servlets и апликациски сервери;
 • запознавање со HTML, JavaScript и AJAX;
 • запознавање со главните сегменти на Spring enterprise framework;
 • вештини за користење JDBC и/или ORM софтвер– Hibernate (JPA) за пристапување и користење RDBMS со Java апликација;
 • да развиваат SOAP и RESTful Web Services;
 • да ја користат алатката за верзионирање- Git;
 • да креираат и менаџираат проекти со Maven;
 • зголемен вокабулар на корисни програмски конструкции;

favorite

Придобивки
 • ќе ги стекнете сите неопходни предзнаења за понатомошно совладување на најпопуларните алатки за интеграција: SnapLogic, TIBCO, MuleSoft, што може да води кон директно вработување
 • сертификат по успешно завршување на курсот
 • соoдветна стручна литература
 • работа на практични примери и реални проекти

verified_user

Сертификат
По успешно завршување на курсот, кандидатите ќе се стекнат со сертификат за успешно завршен курс за Основи на развивање на софтвер: back-end страна (Java, RDBMS, Web Services) (Basic of Backend Software development ).

credit_card

Начин на плаќање
 • Уплата во готово со уплатница – 10% попуст за плаќање на целиот износ
 • Можност за уплата на рати
 • Уплата на фактура

done_all

Аплицирај!I have read and accept InterWorks' Privacy Policy - Terms & Conditions